Atom™ 高效能

采用低功耗,高效节能平台系列产品由丰富I/O和强扩展性能组成的无风扇工业计算机,是移动通讯设备,交通运输和工业自动化应用的完美方案。

产品照片 产品型号 CPU Chipset LAN/ COM/ Expansion Power Input
7e34ee3e-dac5-4480-a1e3-e70ee14705e2 NISE 2200 (EOL) Atom™ D2550 Intel® 82801
JIR ICH10
2/ 6/ No expansion 9-36V
41410dd9-15a3-44d1-a0d1-304ae4745ec4 NISE 2210/
2210E (EOL)
Atom™ D2550 Intel® 82801
JIR ICH10
2/ 6/ one PCIex1
or one PCIex4
Optional 9-36V,
65W
dcddbdc2-b465-4664-b718-1af81754bb36 NISE 2300 (EOL) Atom™ D2550 Intel® 82801
JIR ICH10
4/ 4/ No expansion 9-36V
ace554f9-35a1-4877-8d36-fa7c3fcc7437 NISE 2310/
2310E (EOL)
Atom™ D2550 Intel® 82801
JIR ICH10
4/ 4/ one PCIex1 Optional 9-36V,
65W
9027aea2-b1a0-4d58-8c6c-1904aa83bbef NISE 2400 Atom™ E3827 - 2/ 4/ NA 9~30V
69418fa8-8f1f-4b83-97a2-7f2fcea1892f NISE 2400-
J1900
Celeron®
J1900
- 2/ 4/ NA 9~30V
a9f07632-f844-495d-aafb-b01c57989e7d NISE 2410/
2410E
Atom™
E3827/E3845
- 2/ 4/ 1PCI or
PCIex1
9~30V
7ad8c671-f8a4-4ddd-9e40-b01ddecfd302 NISE 2420 Atom™ E3845 - 2/ 4/ 2PCI 9~30V
Take a minute and tell us what you think!