NBP 19216

PICMG 1.3 20-插槽底板为4U机箱配置1 SHB Slot, 1 x PCIE x16/1 x PCIE x4/ 16 x PCI 32-bit
  • 主要特点
  • 更大的权利交付能力,支持高性能系统主机板和附加卡
  • 遵循 PICMG 1.3安装孔且标准4U机箱
  • 支持 1 x PCIE x16/ 1 x PCIEx4/ 16 x PCI 32-bit
  • 电源连接器支持
  • 24 PIN ATX 电源连接器
  • 8 PIN AUX 标准电源连接器
  • 6 PIN ATX +3.3V 电源连接器
  • 支持 ±12V, 5V, 3.3V电源连接器
  • 符合PICMG 1.3 Full-size SBC
加入查询
产品型录(PDF)
加入查询
Take a minute and tell us what you think!