Atom™ 高效能

采用低功耗,高效节能平台系列产品由丰富I/O和强扩展性能组成的无风扇工业计算机,是移动通讯设备,交通运输和工业自动化应用的完美方案。

产品照片 产品型号 CPU Chipset LAN/ COM/ Expansion Power Input
9027aea2-b1a0-4d58-8c6c-1904aa83bbef NISE 2400
(by request)
Atom™ E3827 - 2/ 4/ NA 9~30V
69418fa8-8f1f-4b83-97a2-7f2fcea1892f NISE 2400-
J1900
Celeron®
J1900
- 2/ 4/ NA 9~30V
a9f07632-f844-495d-aafb-b01c57989e7d NISE 2410/
2410E
(by request)
Atom™
E3827/E3845
- 2/ 4/ 1PCI or
PCIe x4
9~30V
268cd9e0-99d6-4e8e-ac63-696c736c6a7e NISE 2410-J1900/
2410E-J1900
Celeron®
J1900
- 2/ 4/ 1PCI or
PCIe x4
9~30V
7ad8c671-f8a4-4ddd-9e40-b01ddecfd302 NISE 2420
(by request)
Atom™ E3845 - 2/ 4/ 2PCI 9~30V
56c8e567-89bd-48f5-9682-e02c4404e522 NISE 2420-J1900 Celeron®
J1900
- 2/ 4/ 2PCI 9~30V
Take a minute and tell us what you think!