Core™ 高性能

VTC 系列,一个创新的车载工业计算机系列,是专为货运卡车,公共汽车,火车和海运车辆等车载应用而设计.新汉的紧凑型车载专用机和一般的运输专用机的区别是I/O接口连接,可以适用多种车辆连接和满足多种应用需求.

产品照片 产品型号 CPU Chipset Wireless Options Max. Memory
09c9a979-12fe-47f0-a390-16e59b4c5eb4 VTC 7250-7C8 Intel® Core™
8th Gen.
i7-8700T
2.4GHz
Q370 BT/WLAN/WWAN/
GPS
64GB
313e1a42-86ee-401f-b557-2a9cd151cc94 VTC 7251 Intel® Core™
8th Gen.
i7-8700T
2.4GHz
Q370 BT/WLAN/WWAN/
GPS
64GB
d3e53e58-89e3-49f4-a65d-370359e961f0 VTC 7251-7C4 Intel® Core™
8th Gen.
i7-8700T
2.4GHz
Q370 BT/WLAN/WWAN/
GPS
64GB
b060c9f8-0059-4bee-b6b0-f4d12f6f44ef VTC 7252-7C4IP Intel® Core™
9th Gen,
i7-9700TE,
3.8GHz
C246 BT/WLAN/WWAN/
GPS
32GB
c94e534c-d65a-4371-b401-42a6e7ec5e17 VTC 7270 Intel® Core™
12/13th Gen
R680E BT/WLAN/WWAN/GPS 64GB
95690667-75a5-4c04-8d72-c23d0dae01b0 VTC 7270-C4/
C8
Intel® Core™
12/13th Gen
R680E BT/WLAN/WWAN/GPS 64GB
Take a minute and tell us what you think!